Есе

Всеки участник, допуснат до този етап на конкурса, разполага с времето от  27 април до 25 май 2020 г. за да напише и изпрати есетo си на електронен адрес: mladoditor@hlb.bg 

ИЗИСКВАНИЯ

при подготовката на есето

Темата в тазгодишния конкурс е:

„Сметната палата на Р България – независим гарант за добро финансово управление и отчетност в публичния сектор ”

Есето е писмено и трябва да притежава следните основни качества:

  • информативностна автора по формулирания в темата проблем или насока;
  • смислово и стилово единствона изложените в текста разсъждения на автора;
  • езикова свързаностна използваните от автора в изложението термини и понятия;
  • завършеност– цялостно развиване, обосноваване и доказване на виждането на автора по формулирания в темата проблем или насока.

Обосноваването на мнението на автора в есето трябва да присъства като елемент на текста (с примери и аргументи), но основно то се изгражда като размисли (разсъждения) по зададената тема. Есето е лична и оригинална интерпретация от автора по формулираната тема.

Задължителната структура на есето включва:

  • увод, чиято основна цел е да привлече вниманието и да представи схематично и в най-общи линии тезата (основната идея, позиция, която ще защитава автора в текста);
  • изложение, в което се прилагат аргументите в подкрепа на посочената в увода теза;
  • заключение, чиято задача е да резюмира фактите, аргументите и изводите на автора.

Композицията на есето е свободна, но е съобразена с темата, формулираната от автора в увода теза и нейното доказване в изложението. Ефективното изясняване на формулирания в темата проблем или насока изисква равномерно редуване на аргументи и изводи. Необходимо е да се постигне равномерност и в отделните композиционни части.

В структурно отношение при оформяне на текста в есето е необходимо абзаците да следват избраната от автора логика на разсъждения, да са част от цялото, да са логични в контекста на формулирания в темата проблем или насока. За спазването на смисловото и структурното единство на текста е препоръчително да се откроят чрез акценти разглежданите постановки, ключовите думи, аргументите и изводите.

Интересното и интригуващо начало (увод) дава насока на разсъжденията и определя тяхното развитие. Началото на есето би могло да бъде директно въвеждане на основна теза (или тези, ако са няколко) по темата, да бъде своеобразно дискусионно представяне на зададената тема, да е под формата на въпрос или провокация, цитат или позоваване на чужда мисъл и т.н. То трябва да улеснява прехода към разгръщането на изложението.

Направените в изложението разсъждения, изводи и обобщения трябва да изразяват компетентност по проблема или насоката и лично отношение на автора. В тях е необходимо да се съдържа убедителна аргументация на тезата, да се прояви умението за доказателство на дадено твърдение. Аргументите и разсъжденията следват ясна логическа нишка, която не нарушава единството и вътрешната последователност на изложението. Ходът на изразените мисли трябва да извежда към ясна идея.

Финалът (заключението) следва да завърши и подчертае авторовото становище (позиция) по формулирания в темата проблем или насока. Той представлява своеобразен синтез на изводите на автора в подкрепа на формулираната от него теза в увода.

Форматни характеристики на есето за конкурса:

  • Разработките трябва да се подават във формат word  и задължително да се посочат трите имена на автора;
  • Обемът на есето трябва да е в размер от 4 до 6 стандартни страници, компютърно набран текст ( 1800 знака на страница );
  • Microsoft Word, ( Page Size – А4; Page Setup – Top: 0 сm, Bottom: 0 сm, Left: 0 сm, Right: 0 сm; Font – Times New Roman, Size – 13; Line Spacing 1,5 ).