Материали за подготовка

 

  1. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги – издание 2018 – първа част
  2. Ръководство по Международни стандарти за контрол върху качеството, одит, преглед, други ангажименти за изразяване на сигурност и свързани по съдържание услуги – издание 2018 – втора част
  3. Закон за независимия финансов одит
  4. Закон за независимия финансов одит (в сила от 28.02.2020 г.)
  5. Закон за счетоводството
  6. Международни одиторски стандарти